Sjel

“Jeg”, “selv”, ”høyere selv”, ”ego”.

Sjelen har mange betegnelser i åndsvitenskapelig litteratur. Sjelen er den indre bevisstheten og tenkeren i mennesket.

Man skiller mellom den guddommelige Sjel på sjelsplanet (kausalplanet) og den inkarnerte sjel og bevisstheten i mennesket. Sjelen på kausalplanet lever fritt fra livet i de tre verdener (den fysiske, astrale og mentale verden), mens den inkarnerte sjelen er innhyllet i og begrenset av legemene i de tre verdener.

Den delen av sjelen, som er forankret i hjernen og virker gjennom nervesystemet, er ofte uvitende om sin guddommelige opprinnelse, fordi det fysiske, astrale og mentale legeme, som den er inkarnert i, begrenser bevisstheten.

Vitenskapen om sjelskontakt (meditasjon) er nettopp en bestrebelse på at heve vibrasjonene i de tre legemer, således at det oppstår en direkte forbindelse mellom sjelen på det kausale plan og sjelen i hjernen.

I åndsvitenskapen kalles ”det høyere selv” (den udødelige del) for atma-buddhi i forbindelse med sjelen eller høyere manas. Det lavere selv (den dødelige del) kalles kama-manas og settes i forbindelse med de lavere prinsipper.

Sjelen reinkarnerer igjen og igjen for å utvikle sin bevissthet, sånn at den kan manifestere kjærlighet og visdom på det fysiske plan og bidra til å føre den guddommelige plan ut i livet.

Sjelen er skaperevnen. Sjelen er menneskets kjærlighet-visdomsaspekt.

Sjelen er tålmodig av natur. Ånden er ikke tålmodig av natur, for ånden har ildkraften i seg, og ånden prøver å oppmuntre sjelen til alltid å gjøre noe mer i forhold til personligheten.

Sinnstilstander som smerte og lyst, sorg og glede, behag og ubehag er ukjent for Sjelen, i den betydning og med det innholdet som disse tilstander har i personlighetens verden. På samme måte har alminnelig logikk og tid, ikke plass i Sjelens verden.

Sjelen inneholder all den visdom og kjærlighet, som man har tilkjempet seg gjennom inkarnasjoner med smerte og kamp.

Sjelen er evig, men samtidig under utvikling. Fra tidenes begynnelse er Sjelen en guddommelig knist, som inneholder den guddommelige flamme.

Gjennom millioner av år med erfaringer på personlighetsplanet endres Sjelen fra en liten flamme til et strålende lys. Fra å være drømmende til å være bevisst, fra passiv kjærlighet til aktiv kjærlighet.

Og til sist blir Sjelen et uttrykk for Kristus i mennesket.

På vår planet virker Herren Maitreya som Sjelens lyskilde.

Gjennom alle Sjelene forbinder Herren Maitreya (Kjærlighetens Herre) seg med alle de personligheter, som responderer på Hans vibrasjon igjennom deres hjertes lys.

Når Sjelen har blitt kraftfull og bevisst, og når personligheten har begynt å bli mett av den fysiske verdens gleder, vender Sjelen sin oppmerksomhet mot personligheten og sender en strøm av lys inn i Hjertechakra.

Det er dette lyset som får den trefoldige flamme til å gnistre og endres fra latent til aktiv.

Sjelen tilrettelegger nå liv etter liv gjennom mer bevisst og nøyaktig planlegging av personlighetenes trening på det fysiske plan.

Når mennesket er ferdigskapt i Guds bilde, sender Ånden sin ild igjennom tempelet og løfter det så høyt opp i frekvens, så det absorberes helt av Sjelen. Arbeidet er ferdig, og Sjelen har blitt voksen, klar for en skapende virksomhet i en høyere sfære.

Det er ikke mulig for et menneske å åpne seg direkte fra personligheten til Ånden. Veien går igjennom Sjelen, forberedelsene må skje over en uendelig lang tid. Men Ånden er allikevel tilstedet.

Ånd

Menneskets Ånd, Monaden eller Jeg-Er-Nærværelsen, er vårt høyeste prinsipp.

Ånden er skaperen bak Sjelen og Personligheten.

Ånden representerer Faderen, som gir livsgnisten, hvor Sjelen representerer den evige sønn/datter, som vokser ut i fra moderaspektet – via dannelse av erfaring på personlighetsplanet.

Ånden er evig og uforanderlig. Den er flammen, som lever ut i fra det Guddommelige kraftsenter, den er dynamisk og kraftfull, den er skaperen og ødeleggeren av formen, den er Sjelens og personligheten tause vokter. Ånden er den som holder planen for den fullendte evolusjon (utvikling) og oppgave, foran Sjelens oppmerksomhetsfelt.

Sjelen er Åndens sønn/datter, som Ånden utvikler og utdanner, inntil den er blitt voksen.

Rett før dette skjer (fra den 3. innvielse, hvor det lavere mentale legeme forløses), begynner Ånden og Sjelen en gradvis og bevisst sammensmelting, som fortsetter opp igjennom de høyere innvielser, inntil alle av Sjelens kvaliteter er blitt løftet inn på Åndens plan. Da er også menneskets overbevisste utvikling forbi, og den kosmiske utviklingsspiral åpner seg i den høyere planetare og solare sfærer.

Sjelen er et aspekt av Ånden,
som DU er et aspekt av både Sjel og Ånd.

Sjelen eksisterer utenfor tid og rom, som dermed eksisterer i en sfære,
som personligheten knapt kan forestille seg.
Sjelen utrykker det guddommelige liv, den guddommelige impuls,
før den tar form.
Derfor har du gjennom sjelens nærvær mulighet for å få ny innsikt,
ny viten eller en gjenkjennelse av tidligere tids viten,
ved å lytte til sjelens toner, lytte til sjelens impulser.

Når det snakkes om livet på Jorden og den utvikling som her finner sted,
er det personligheten som må invitere sjelen.
Når sjelen er klar, kan den gi plass til ånden, så ånden blir en mer direkte og aktiv medspiller
for både sjel og personlighet.

Sjelen vår

Hva er Sjel?
Hva sjelen er, hvor den kommer fra og om vi har en sjel i det hele tatt er spørsmål som er vanskelige å svare på. De som mener å føle eller ha kontakt med sin egen eller andres sjel forklarer det ofte med at man bare vet det på følelsen. Sjelen kan verken måles eller observeres og derfor blir det ikke mulig å bekrefte vitenskapelig hva en sjel er eller om vi i det hele tatt har noe som kan kalles sjel.

Kropp og sjel
Hovedtanken bak sjelen er at det er mer ved oss mennesker enn bare det vi ser i speilet.

Sjelen bor både i og utenfor kroppen vår og vi har den som et verktøy til å leve livet her på jorden.

Vi kan med andre ord skille mellom kropp og sjel. Kroppen vår er det fysiske vi må ha for å overleve på jorden, sjelen er det vi må ha for i det hele tatt få et liv og en kropp.

Når man føler en dyp glede, som ved å se barnet sitt smile for første gang eller kysse kjæresten sin, kjenner vi at vi lever. Vi kjenner følelser, tanker og fryd i hele kroppen. Denne følelsen, denne kontakten man får med sitt indre, sies å være kontakt med sjelen. Man viser seg fra sitt virkelige jeg.

Sjelen dør ikke
Kroppen vår varer ikke evig. Den blir født og den dør. Men sjelen er evig. Den kommer til kroppen når vi er i magen til mamma og forlater kroppen når vi dør. I løpet av livet vårt kan sjelen også være på flere steder. Noen hevder at sjelen vår til og med kan leve flere liv samtidig. Også her på jorden. Kanskje du, eller sjelen din også er et barn på andre siden av kloden i dette livet?

Tro
Sjelen er en del av en mye større energi enn vi kan tenke oss. Begynner vi å tenke og grave på hva sjelen, universet og uendeligheten er, vet vi at svarene ofte aldri kommer til oss. Uvitenheten skremmer oss, og ofte utelukker vi helt det vi ikke kan se eller fysisk føle. Her er tro en viktig nøkkel.

Troen på for eksempel Gud eller Allah gir oss også tro på at det er så uendelig mye mer i universet og oss mennesker, dyr og planter enn vi kan tenke oss. Da blir heller ikke troen på at vi har en sjel så vanskelig å forklare. Man må tro for at noe skal eksistere, tror man ikke ser man heller ikke.

Mange knytter tro mot det å være religiøs, men det trenger man ikke være. Det holder med at man har tro og tillit til seg selv.

Kom i kontakt med deg selv
Meditasjon er en flott måte å komme i kontakt med seg selv og sjelen på. Om man tror det er sjelen man føler, eller bare føler at man slapper av, så er det bra for deg. Meditasjon gir stillhet, ro og fred når man utfører selve meditasjonen, og om man gjør det regelmessig vil man også oppleve at den deilige, rolige følelsen dukker opp selv når man ikke mediterer.

Kan tro flytte fjell?
Det sies at tro kan flytte fjell. Er det bare et uttrykk, eller er det virkelig sånn at troen på noe mer enn bare vår fysiske eksistens virkelig kan åpne opp for dører vi ikke ante eksisterte?