Okkultisme

Ordet okkultisme er veldig misforstått.
I uvitenhetens verden, er okkultisme ensbetydende med «magi». Mange mener derfor at de som studerer okkultisme, praktiserer «den sorte kunst» eller «sort magi», og de tror at dette er mystiske mennesker som går innhyllet i sorte kapper eller store skarlagensrøde kjortler, som er dekket med kabbalistiske tegn. De sitter i uhyggelige omgivelser i selskap med sorte katter og ravner, mens de tilber ugudelige trylledrikker under satanistiske påkallelser.

Selv i nåtiden hersker det en del misforståelser om begrepet okkultisme − også blant mennesker som har en intelligens, som burde heve dem over den slags overtro. Tenkende mennesker burde i det minste kjenne til ordets latinske betydning – «occultus» − som har sin rot i «occulere», som betyr «å skjule». «Occulere» består av «ob» og «celare» som betyr «skjult», «gjemt» eller «hemmelig». Det skulle være en tilstrekkelig forklaring til at man straks forstår, at okkultisme er vitenskapen om det skjulte.

Men langt de fleste betrakter okkultisme med forakt. For dem er det noe upraktisk vrøvl, som står i forbindelse med fantasier, spådommer, hysteri, åndemaneri og med søken etter livseliksir og «de vises sten». De menneskene som studerer åndsvitenskap, ved bedre. De snakker konstant om livets og tingenes skjulte side, og det er meningen at de skal være skjult. Den okkulte vitenskap burde være tilgengelig for alle, men den er bevisst skjult for egoistiske, grådige og følelsesbetonte mennesker.
I virkeligheten er intet skjult. Det eneste som skjuler den indre virkelighet, er menneskets egne begrensninger. For ethvert menneske blir verden − etterhvert som menneskeheten utvikler seg −
større og mer rommelig, fordi vi blir i stand til å se mer og mer av Universets storhet og skjønnhet.

Utviklingstrinn
Som en innvending mot påstanden, kan man nevne det velkjente faktumet at ved hver av de store innvielsene som er et uttrykk for disippelens vandring på den høyere utviklingsvei, så får disippelen ny okkult kunnskap. Det er sant, men det er en viten som kun kan gis, fordi disippelen har nådd et utviklingstrinn, hvor det er mulig å forstå den kunnskap som presenteres. Forutsetningen for at man kan oppnå evnen til å motta høyere kunnskap og innsikt, er ved og forsøke å forstå menneskehetens nåværende forhold, og innrette tilværelsen på en fornuftig måte for å forstå de fakta, man møter.

Studiet av hele naturen
Okkultisme er derfor studier av naturens skjulte sider − eller rettere sagt − okkultisme er studier av hele naturen, i stedet for kun en begrenset del som hører inn under den materialistiske naturvitenskapen.
På menneskehetens nåværende utviklingstrinn, er den største delen av naturen helt ukjent for de fleste, fordi menneskeheten inntil nå kun har utviklet en meget liten del av de evnene, den er i besittelse av. Gjennomsnittsmennesket baserer derfor sin filosofi (hvis det overhodet har noen) på et fullstendig mangelfullt grunnlag. Gjennomsnittsmenneskets handlinger respekterer – mer eller mindre − de få fysiske naturlover det kjenner, og derfor er både teoriene om livet og den daglige adferd, feilaktig og mangelfull.

Okkultisten har et langt mere forståelig synspunkt. Okkultisten er et menneske som regner med energier, krefter og kvaliteter fra de høyere usynlige eller skjulte verdener. Energienes funksjoner er skjult for materialisten. Og på den måten former okkultisten tilværelsen sin med respekt for alle naturens lovmessigheter, i stedet for kun av og til å ta hensyn til noen små brudstykker.

Nåtidens begrensende bevissthet
Det er vanskelig for et menneske som ikke kjenner til okkultismen … å forstå hvor store, hvor alvorlige og hvor altomfattende de selvskapte begrensninger, i virkeligheten er. Hvis man ønsker å forstå gjennomsnittsmenneskets begrensninger, vil den beste måten være å forestille seg en form for bevissthet som er enda mer begrenset enn menneskets nåværende bevissthet, og heretter tenke over hvor begrenset den er i forhold til menneskets. Man kan for eksempel forestille seg at det eksisterer en bevissthet, som kun er i stand til å oppfatte fast fysisk stoff. Det medfører at flytende gass- og luftformige stoff-former vil være ikke-eksisterende for bevisstheten, på samme måte som de eteriske, astrale og mentale stoff-former er det for gjennomsnittsmennesket. Man vil raskt forstå, at en korrekt og fullkommen oppfattelse av den verden vi lever i, vil være umulig for den begrensede bevissthet.

Fast stoff, som er det eneste den begrensede bevissthet kan se, vil konstant være utsatt for gjennomgripende endringer eller omveltninger, men det ville ikke være mulig å fastslå en logisk teori om årsaken. Hvis det eksempelvis faller en kraftig regnbyge, vil jordens faste materiale gjennomgå en forandring. Jorden vil i mange tilfeller, bli både våt og tyngre, når den blir fylt med fukt og vann, men grunnen til forandringen vil naturligvis være uforståelig for en bevissthet som ikke kan oppfatte vannelementet. Når vinden løfter skyer av sand og støv, som føres fra et sted til et annet, vil omflytningen av de faste materier være helt uforklarlig for den som ikke har en bevissthet som kan oppfatte luftelementets eksistens. Det er ikke nødvendig å gi flere eksempler på hva som i virkeligheten er innlysende, for forestillingen om verden vil være helt håpløst utilstrekkelig, med en bevissthet som er begrenset til det tette og faste fysiske stoff. Men det er merkelig nok ikke så lett å forstå for nåtidens menneske, at det nåværende bevissthetsområde er like begrenset og langt fra det åndelig utviklede menneskes bevissthet, som den imaginære bevissthet mennesket nå er i besittelse av.
Mennesker som studerer åndsvitenskap, kjenner i det minste teoretisk de tekniske beskrivelsene av at det finnes en skjult side av alt i den fysiske verden. Og de vet også at i de fleste tilfeller, har den usynlige siden av tilværelsen langt større betydning, enn den som kan sees med det fysiske øye.

Metafysiske sanser
Hvis man tar den samme idéen og ser den fra en annen synsvinkel, kan man si at sansene som gir menneske kjennskap til den ytre fysiske verden inntil nå, kun er ufullstendig utviklet.
Den kunnskap sansene gir, er derfor kun fragmentariske. Det et menneske kan se omkring seg,
er overhodet ikke alt det kan se. Et menneske som vil ta seg bryet å trene sansene sine, vil erfare at livet blir mye rikere, etterhvert som det lykkes å utvikle sansene. For det menneske som for eksempel elsker naturen, kunst og musikk … åpner det seg en ubeskrivelig verden av en økende og oppløftende glede. Sansene ligger latent i menneskets natur og derfor er det i ferd med å utvikle og aktivere evner som allerede er der. Fremfor alt er det for de som elsker sine medmennesker, en mulighet for å få en betydelig dypere og klarere forståelse av tilværelsen, og dermed kan det være til større nytte.

For øyeblikket er menneskeheten kun halvveis på den lange evolusjonens stige, derfor er også menneskets sanser kun halvt utviklet. Men det er mulig å fremskynde turen oppad stigen.
Dette er mulig i kraft av et utholdende arbeide, og allerede utvikle sansene til et punkt som alle mennesker vil nå, engang i en fjern fremtid. De som har suksess med å utvikle sansene, kalles ofte clairvoyant. Clairvoyant bety klartseende (klarsynt). Det vil si et menneske «som ser klart». Men ordet clairvoyance er blitt fryktelig misbrukt og degradert. Mange forbinder clairvoyance med svindel. Mange såkalte «clairvoyante» eller «synske», kan ikke se hverken astralt eller mentalt. Og mange forstår ikke det de ser, hvis de er i stand til å se metafysisk. Det er både alvorlig og uvitenskapelig. I mange tilfeller er det snakk om ren og skjær charlatanry og frekk berøvelse. Imidlertid, for å forutse fremtiden til et visst punkt, er faktisk mulig. Det kan gjøres, og det er blitt gjort mange ganger. Noen av de terapeuter og veiledere som påstår at de er «clairvoyante» (klarsynte), ofte får et klarsyn eller et glimt av en høyere visjon, selv om de som regel har vanskeligheter med å skape disse glimtene, når de har som mest bruk for dem.

Okkultisten
Okkultisten studerer nøye alle de implikasjoner som er usynlig for andre mennesker, og derfor vet okkultisten langt bedre enn andre, hva prosessen innebærer. Okkultisten har mer kunnskap om livet enn andre og den sunne fornuften brukes til å omskape livet, så det er i overensstemmelse med det som studeres. På mange måter lever menneskeheten sitt liv på en helt annen måte enn forfedrene gjorde i middelalderen, og årsaken er at nåtidens mennesker, vet mer enn de som levde den gangen. Forskerne har oppdaget ulike aspekter av hygienens lov. Fornuftige mennesker følger forskernes opplysninger, og derfor er gjennomsnittsalderen i nåtiden, høyere enn den var i middelalderen. Det er alltid noen som er uintelligente eller uvidende, som ikke kjenner til sunnhetslovene eller som unnlater å rette seg etter dem. De tror at fordi frøene til sykdommene er usynlige for dem, så har de ingen betydning. De tror ikke på nye synspunkter og nye idéer. Det er den type mennesker som først blir utsatt for sykdomsangrep, når epidemien oppstår, eller når samfunnet utsettes for langvarig stress. De lider, men det hadde ikke vært nødvendig, hvis de fulgte med tiden.

De skader ikke bare seg selv med sin likegyldighet. Forholdene som er årsaken til deres uvitenhet eller likegyldighet, kan ofte føre smitten til i et land eller en region, som ellers ville ha gått fri. Emnet er det samme - bare et nytt trinn. Mikroskopet avslører sykdomskimene (bakteriene/virus). Den intelligente og fornuftig menneske, respekterer oppdagelsen og endrer sin livsstil, mens den overfladiske og uintelligent ignorerer det, og leve videre som vanlig.

Clairvoyance (Klarsyn) avslører tankekraften (sinnet) og mange hittil ukjente krefter. Det intelligente menneske vil dra nytte av oppdagelsen og endre sitt liv og sine synspunkter i overensstemmelse med den nye viten. Men det uintelligente menneske, ignorerer de nye funnene. Nok en gang, tenker det ufornuftige menneske, at når man ikke kan se tankekraften, så er det ikke av interesse. Det mener at opptagelsen er irrelevant for den uvitende eksistens - og igjen påføre mennesket seg selv unødvendig lidelse, fordi det ikke følger med tiden. Ikke bare utsettes det ufornuftige menneske ofte for reell lidelse, men det går også glipp av uendelig mange av livets gleder.

Oppfattelsesevne
Bak musikk, poesi, kunst, litteratur, seremonier og skjønnheten i naturen, finnes det en skjult side. Det er en fullkommenhet som rekker langt ut over det fysiske. Og for det menneske som kan se eller føle det, er døren til denne fullkommenhet åpen. Men et gjennomsnittsmenneske går ofte forbi med lukkede øyne og uten iakttakelsesevne. Oppfattelsesevnen finnes hos ethvert menneske, men den er stadig ikke utviklet hos de fleste. Å utvikle evnene tar lang tid og krever hardt arbeide, men det er i høy grad verdt det.
Men det anbefales ikke alle, å strebe etter å utvikle evnene, medmindre motivene er rene og uselviske.
For den som forsøker å utvikle evnene sine til noe annet enn opphøyede og åndelige formål, så vil evnene bli en forbannelse − ikke en velsignelse. Den som ikke har tid til å hengi seg til studier for å utvikle latente indre krefter, er ikke utelukket fra at få gavn av eller i det minste noen av fordelene som okkulte studier tilbyr, og det samme gjelder for det menneske som naturligvis ikke er forhindret i å leve hygienisk, selv om det ikke eier et mikroskop. Den sistnevnte har aldri sett sykdomskimene (bakteriene/virus), men via spesialister vet det at kimene eksisterer og hvordan man skal beskytte seg imot dem.

Studier

På samme måte kan et menneske som ennå ikke har utviklet klarsynet, studere litteratur som er skrevet av mennesker, som har utviklet sitt klarsyn. På den måten kan man få nytte av resultatene, av deres arbeide. Man kan ennå ikke se al den herlighet og skjønnhet som er skjult på grunn av menneskets ufullkomne sanser, men det er mulig å lære og unngå de usynlige feiltagelser og lære å forstå hvordan de positive usynlige kreftene aktiveres. Lenge før man ser fenomenene, kan man dra konklusjoner, og på den måten bevise de usynlige verdeners eksistens for seg selv. Det kan sammenlignes med et menneske som kjører i en el-bil. Samtidig presenterer det bevis for elektrisitetens eksistens for seg selv, selv om menneske aldri ser elektrisiteten og derfor naturligvis er uvidende om hva den i virkeligheten er.

Et menneske skal forsøke å forstå mest mulig av den verden, vi lever i. Det skal unngå å bli en etternøler. Det må ikke bli hengende etter i evolusjonens gang. Vi skal forsøke å unngå å bli gammeldags, på grunn av manglende interesse for nye åndsvitenskapelige erkjennelser − selv om de faktisk er en fremstilling av den aller eldste visdom, som nå ses fra et nytt synspunkt.

Kilde: Visdomsnettet
Oversatt til dansk av Thora Lund Mollerup og Erik Ansvang
Dette er tekst fra Charles Webster Leadbeater, som var en engelsk geistlig ... som etterhvert brøt med kirken, og sammen med Annie Besant ble han sentral innen teosofien etter Helena Blavatskys død.
Han var også kjent som clairvoyant og for engasjement i andre esoteriske saker. (1854-1934)