Profetisk drømmearbeide i Julen

I perioden fra natt til 14. desember, til og med natt til 5. januar, er det en stor mulighet for å motta inspirasjoner fra de indre verdener.

Påvirkningen av de kosmiske energier er sterk,
og i disse netter og dager kan du hente inspirasjon og veiledning for hver av de kommende 12 måneder i det nye året, både på det personlige og det sjelelige plan. For hver natt tilføres vi, menneskeheten og Jorden, energier fra de 12 stjernetegn, begynnende med Vannmannen natt til den 14. desember.

Det er to ganger 12 hellige netter, og for hver natt følger en nøkkelsetning, som skal sies høyt eller i det indre før en sovner på kvelden. Denne nøkkelsetningen kan være førende i nattens drømmesymbolikk.

Det kan være fint å utforme en arbeidsbok ... der en skriver ned erkjennelser, drømmer, tanker og følelser, slik at en i det kommende år kan se tilbake i boken og arbeide videre med den.

Forfattet av Trine Bjørgan Høiberg ved Senter for Integral Livskunst

Fra natt til 14. desember til natt til 25. desember

Disse første 12 netter, er fokusert omkring sjelens dypere manifestasjon i personligheten, og kan gi inspirasjoner vedrørende hva i det personlige liv som skal endres, for å gi sjelen større innflytelse.

Nøkkeltematikk:

«Renselse av personligheten»

«Personlige utfordringer det kommende år»

Under nøkkelsetningen/tankefrøet for hver natt, har Trine laget noen spørsmål, som kan være fine å stille seg selv dagen forut den kommende natten. De er essensielle, i forhold til det stjernetegn som skal arbeides med. I den respektive måned det kommende år som nattens drømmer representerer, kan en også meget bevisst arbeide med spørsmålstillingene.

Fra natt til 25. desember til natt til 5. januar

Disse siste 12 netter er dedikert til handling i de kommende 12 måneder, ut fra sjelens impulser i det fysiske.

Nøkkeltematikk:

«Åndelige vekst og arbeide»

«Sjelelige utfordringer det kommende år»LYKKE TIL MED ET SPENNENDE PROFETISK DRØMMEARBEIDET!

De 12 Hellige Netter frem til og med 25. desember

Natt til 14. desember

Nøkkelord ut fra en teosofisk/esoterisk retning:

«Jeg er livets vann som utgytes for tørstende mennesker»

Dette representerer tiden i Vannmannens stjernebilde det kommende året, fra 20. januar til 18. februar.

Spørsmål som kan stilles i Vannmannens tegn:

- Ser du deg selv som et isolert individ avskåret fra den universelle enhet? Eller ser du menneskeheten som et stort broder/søsterskap?

- Hvilket syn har du på sosiale verdier? Deler du samfunnet inn i et klassesystem? Har du noen fordommer?

- Hvordan er din evne til å samarbeide?

- Hvordan skal du dele dine erfaringer med andre?

- Ser du deg selv som en tjener av verden?

- Utfører du ditt arbeide kun av ren nødvendighet og av materialistiske grunner,
eller kan du se det i et åndelig perspektiv?

- Hva er ditt syn på penger og fordeling og bruk av disse?

Natt til 15. desember

Nøkkelord fra Teosofisk/esoterisk retning:

«Jeg forlater Faderens hus og idet jeg vender tilbake frelser jeg»

Dette representerer tiden i Fiskenes stjernetegn det kommende året,
den 19. februar til 20. mars.

Spørsmål som kan stilles i Fiskene tegn:

- Hvem er jeg?

- Hvor kommer jeg fra?

- Hvor går jeg hen?

- Hva skal renses i mitt personlige liv, for at mitt høyere selv blir den som fører an på veien?

- Er du rede til å underlegge personligheten sjelens hensikt?

- Hva skylles din indre smerte, utilfredshet, lengsel og følelse av begrensning?
Hvordan kan du frigjøre dette?

- Hva ligger i begrepet personlighetens død og den åndelige gjenoppstandelse?
Hvilken betydning har dette for deg og ditt liv?

Natt til 16. desember

Nøkkelord fra teosofisk/esoterisk retning:

«Jeg trer frem og fra Tankens Plan hersker jeg»

Representerer tiden i Værens tegn det kommende år,
fra den 21. mars til den 20. april.

Spørsmål som kan stilles i Værens tegn:

- Hva hindrer med i mitt åndelige arbeide og streben?

- Hva forhindrer med i å styrkes i min oppgave som en lysets kriger?
(Mental tørrhet)

- Hva skal til for at jeg skal kunne gjenoppstå i kjærlighet til meg selv, andre mennesker og til Moder Jord?

- Hva inneholder det nye liv, som skal fødes i meg?

- Har jeg evne til å la sjelens vilje rense mitt mentale legeme, for låste tankemønstre?

- Er jeg rede til å revurdere med selv, og se meg selv i et nytt lys?

- Er jeg rede til å tre ut av mengden, for å stå frem som et selvbevisst vesen?

- Kjemper jeg for kampens egen skyld, eller for å nå et høyere mål som gagner helheten?

Natt til 17. desember

Nøkkelord fra teosofisk/esoterisk retning:

«Jeg ser og når øyet åpnes er alt lys»

Representerer tiden i Tyrens tegn det kommende år,
fra den 21. april til den 21. mai.

Spørsmål som kan stilles i Tyrens tegn:

- Hvordan kan min egenvilje, underlegges den Guddommelige vilje?

- Hvordan kan jeg ny orientere det personlige begjær, mot begjær etter åndelig utvikling?

- Hva skal til for at mine to øynes syn på nyorientering, mot det klare syn i det 3. øyes senter?

Natt til 18. desember

Nøkkelord fra teosofisk/esoterisk retning:

«Jeg erkjenner mitt annet selv og når dette selv toner bort vokser og stråler jeg»

Representerer tiden i Tvillingenes tegn det kommende år,
fra den 22. mai til 21. juni.

Spørsmål som kan stilles i Tvillingenes tegn:

- Hva i meg skal endres, for at jeg skal styrkes i mine mellommenneskelige relasjoner?

- Hva i meg skal endres for å se bakenfor dualitetens prinsipper (personlig), slik at jeg ser enhet og handler ut fra et enhetlig syn (sjelelig)?

- Hvordan har jeg det med min evne til å lytte innad, og til min skjelne evne?

- Tenker jeg kun intellektuelt, eller ut i fra en indre visdom?

- Har jeg evne til selverkjennelse på det personlige plan, og se at jeg er noe større enn det personlige selv?

Natt til 19. desember

Nøkkelord fra teosofisk/esoterisk retning:

«Jeg bygger et opplyst hus hvori jeg dveler»

Representerer tiden i Krepsens tegn det kommende år,
fra den 22. juni til den 23. juli.

Spørsmål som kan stilles i Krepsens tegn:

- Hvordan påvirkes jeg av massenes bevissthet?

- Hvordan påvirkes jeg av den instinktive lærdom i min barndom, sett ut fra massebevissthetens påvirkning?

- Hvordan har jeg det med min selvbevissthet?

- Hvordan har jeg det med konflikten mellom massebevissthetens trygghet, og selvbevissthetens selvstendighet?

- Hvordan har jeg det med min egen sårbarhet, våger jeg å vise den og frigjøre lidelse og smerte i min personlighet?

- Hvordan har jeg det med tilgivelse, barmhjertighet og oppofrelse?

Huset er våre indre energilegemers utstråling. Ved å oppbygge positive tanker og følelser i en sunn kropp, nærer vi den indre Kristusbevissthet, som en dag vil frigjøre oss til full bevissthet om vårt åndelige opphav.

Natt til 20. desember

Nøkkelord fra teosofisk/esoterisk retning:

«Jeg er Det og Det er jeg»

Representerer tiden i Løvens tegn det kommende år,
fra 24. juli til 23. august.

Spørsmål som kan stilles i Løvens tegn:

- Kjenner jeg meg selv som personlighet?

- Har jeg en selvbevisst målsetning i livet?

- Er jeg styret av mine emosjonelle svingninger eller har jeg en mental fokusering?

- Hvem er jeg? Hva er min virkelige identitet?

- Hvordan har jeg det med mitt selvverd?

- Våger jeg å være leder i mitt eget liv?

- Har jeg evne til på en kjærlig og klok måte å lede andre?

Vi får i denne måned mulighet for å vise sant lederskap, i eget liv og ovenfor andre mennesker.
Denne evnen settes derfor på en prøve i dette tegnet.

Natt til 21. desember

Nøkkelord fra teosofisk/esoterisk retning:

«Jeg er Moderen, jeg er Barnet, jeg er Gud, jeg er materie»

Representerer tiden i Jomfruens tegn det kommende år,
fra 24. august til 23. september.

Spørsmål som kan stilles i Jomfruens tegn:

- Tar jeg vare på min fysiske kropp?

- Hva er intensjonen bak å skulle rense det fysiske, astrale og mentale legeme? Råder fanatisme eller gagner det sjelens hensikt?

- Ønsker jeg å stille meg selv til rådighet og tjene noe større enn meg selv?

- Hvor står jeg i mine indre Kristusprosesser?

- Er mitt sinn analyserende og kritisk eller er det integrerende og samlende?

- Har jeg det rette arbeide og hvis ikke hva hindrer meg i å søke et nytt hvor mine evner kan komme til fullt uttrykk?

Natt til 22. desember

Nøkkelord fra teosofisk/esoterisk retning:

«Jeg velger den vei som går gjennom de to store kraftlinjer»

Representerer tiden i Vektens tegn det kommende år,
fra 24. september til 23. oktober.

Spørsmål som kan stilles i Vektens tegn:

- Er mitt personlige maktfulle begjør avbalansert med sjelens målsetning?
Er det materielle og det åndelige liv i balanse?

- Er jeg rede til å ta et valg om definitivt å følge den åndelige vei og å balansere det personlige liv med denne vei? Er jeg rede til den konsekvens dette får, for mitt personlige liv?

- Har jeg god forståelse og tilpasningsevne til de sosiale spilleregler, og er dette i samspill med de sjelelige impulser?

- Hvilke verdier styrer i praksis mitt liv? Er det de indre verdier eller er det de ytre og deres normer og regler?

- Fører jeg en spirituell praksis som gagner noe mer enn meg selv? Har jeg hodet i himmelen og føttene godt plantet på Jorden?

Natt til 23. desember

Nøkkelord fra teosofisk/esoterisk retning:

«Kriger er jeg og fra kampens hete står jeg seierrik frem»

Representerer tiden i Skorpionens tegn det kommende år,
fra den 24. oktober til 22. november.

Spørsmål man kan stille i Skorpionens tegn:

- Ser jeg mine egne skygger og mine mørkeste sider? Er jeg rede til å ta opp kampen med disse krefter i meg selv?

- Hvordan har jeg det med projeksjon?

- Ny orienterer jeg mine lavere drifter mot sjelens mål?

- Hvordan har jeg det med seksuelt begjær, overdreven livsnytelse, griskhet etter penger, frykt, hat, ærgjerrighet, begjær etter makt, stolthet, isolasjon og grusomhet?

- Er jeg rede til å møte terskelvokteren?

Natt til 24. desember

Nøkkelsetning fra teosofisk/esoterisk retning:

«Jeg ser målet og når dette mål og deretter ser jeg et nytt»

Representerer tiden i Skyttens tegn det kommende år,
fra den 23. november til 21. desember.

Spørsmål man kan stille i Skyttens tegn:

- Hva er mitt mål? Er det rettet mot og har jeg evnen til å følge dette målrettet og fokusert?

- Er mitt mål selvisk eller uselvisk?

- Har jeg evnen til å se målet i intuisjonens lys og er det preget av visjonær tenkning? Eller er det kun styrt ut fra fysisk, emosjonell tilfredstillelse og intellektuelt utformet?

- Er den personlige streben underlagt sjelens mål? Har jeg evne til å underlegge intellektet, følelsene og kroppens energier en fast rytme som styrer fokusert og samstemt mot sjelens mål?

- Er mitt mål helhetsorientert og preget av gruppebevissthet?

- Har jeg evnen til å disiplinere min tale og å tale klokt og tilbakeholde visjoner inntil intuisjonen har lyst det opp?

Natt til 25. desember (1)

Nøkkelord fra teosofisk/esoterisk retning:

«Hensunken er jeg i overjordisk lys, og vender dog dette lys ryggen»

Representerer tiden i Steinbukkens tegn det kommende år,
fra den 22. desember til 20. januar.

Spørsmål man kan stille i Steinbukkens tegn:

- Soler jeg meg i det oppnådde måls lys, eller har jeg evnen til å gi slipp på dette for å strekke meg mot nye mål?

- Har jeg evne til å sette visjonene ut i praktisk handling?

- Lar jeg den Guddommelige vilje styre på min vei og i mitt arbeide? Er jeg rede til å betale prisen?

- Kan jeg forplikte meg til å spre den Gode vilje, slik at jeg hjelper til i prosessen med å etablere rette menneskelige kvaliteter på Jorden?

- Har jeg disiplin, utholdenhet og organisatoriske evner, som kan anvendes til å handle ut fra åndelig aspirasjon eller er det personlige ambisjoner jeg søker å tilfredsstille?

De 12 Hellige Netter fra Julenatt

Natt til 25. desember (2)

Nøkkelsetning ifølge Mabel Collin:

«Julenatt; Jeg vier den ånd som i denne natt er født i meg til kjærlighetens virke»

Representerer tiden i Steinbukken.

I denne måned har vi den særlige mulighet, til å la sjelens vibrasjoner mer permanent nedsenkes i hjertet og personligheten.

Vi bekrefter ønske om å tjene Kjærlighetens Universelle lov.

Natt til 26. desember

Nøkkelsetning ifølge Mabel Collin:

«I det kommende år skal mitt sanne hjem være kjærlighetens helligdom. Jeg ønsker å lyde Kjærlighetens lov»

Representerer tiden i Vannmannen.

I denne måneden ligger muligheten til å hente en dypere forståelse av kjærlighetens lov, og hva som skjuler seg i det sanne broder-/søsterskap.

Natt til 27. desember

Nøkkelsetning ifølge Mabel Collin:

«Jeg mottar min rett til å gi Kjærlighet og husker at jeg ingen rett har til å fordre den»

Representerer tiden i Fiskene.

I denne måned vil vi ha en stor mulighet for å la den som leder an være sjelen, (den røde fisk) og personligheten blir mer et redskap for sjelen. Vi kan få dypere innsikter i hvem vi dypest sett er, hvor vi kommer fra og hva som er vår oppgave. Dette kan lede frem til en større forståelse av planen med ens Jordiske liv og inkarnasjonsrekker.

Natt til 28. desember

Nøkkelsetning ifølge Mabel Collin:

«Jeg er opptatt i Lysets Hær og lover ubrytelig å holde min plass»

Representerer tiden i Væren.

Med denne nøkkelsetningen, bekreftes oppgaven som en formidler av den guddommelige ild.

En trer nå frem som et selvbevisst vesen, trer ut av massebevisstheten og viser vilje til å kjempe i det godes tjeneste og viser evne til å stå alene midt i alle ytre stormer.

Natt til 29. desember

Nøkkelsetning ifølge Mabel Collin:

«Jeg påtar meg – av egen vilje – ansvaret for helheten»

Representerer tiden i Tyren.

Vi bekrefter at vi søker å følge fredens, harmløshetens og nestekjærlighetens vei, og viser ved ytre handling vår indre natur styrt av en høyere vilje. Vi trer frem som et godt eksempel i menneskeheten. En søyle av lys som utstråler og praktiserer de ovenfor nevnte kvaliteter.

Natt til 30. desember

Nøkkelsetning ifølge Mabel Collin:

«Skjønt delt er vi ett, jeg lover å verne denne enhet»

Representerer tiden i Tvillingene.

Dette handler om den fusjon/sammensmeltning som skjer mellom sjel og personlighet. Det handler om å la dualitetene smelte sammen til en enhet. «La dragen og engelen smelte sammen med dragens ild og kraft, og engelens renhet og uskyld».

Natt til 31. desember

Nøkkelsetning ifølge Mabel Collin:

«Hva solen er for naturen, er kjærlighetens varme vårt indre liv. Jeg lover å verne og nære dens arne»

Representerer tiden i Krepsen.

Det handler om å la det indre lys få hjelpe oss til å stå i vår indre kraft. Og det handler om å la kjærligheten hjelpe oss til å slippe det som slører for lyset i vårt indre, om å la kjærligheten fra vår sjel belyse og oppløse de lag i vår personlighet, som skygger for solen – sjelens lys som opplyser vårt hus (våre legemer og vårt personlige liv).

Natt til 1. januar

Nøkkelsetning ifølge Mabel Collin:

«Jeg er ett med Faderen, den åndelige Solkraft – ildens urkraft – som gjennomtrenger alt, derfor har jeg intet å frykte»

Representerer tiden i Løven.

Det indre lys fra sjelen og de indre verdener beskytter en på veien. Våg å stå i lyset og følge din plan med ditt liv. Og bekreft ditt sanne lederskap over deg selv, ditt liv og din vei.

Natt til 2. januar

Nøkkelsetning ifølge Mabel Collin:

«Jeg vet at kjærligheten er et univers – jeg lover å verne dens ekteskap med Jorden»

Representerer tiden i Jomfruen.

I Guddommelig kjærlighet og fred, vandrer du på Jorden lik en vordende mor, svanger med Kristusbevisstheten. Som du skal være med på å la fødes i deg selv, på Jorden og i menneskenes hjerter.

Natt til 3. januar

Nøkkelsetning ifølge Mabel Collin:

«Jeg ønsker å tilgi dem jeg mener gjør meg urett. Kjærlighet og tilgivelse er ett»

Representerer tiden i Vekten.

Vei ditt hjerte på rettferdighetens vekt og la kjærlighetens kraft utlikne og skape likevekt, ved å legge det du føler urett mot deg selv på vektens motsatte side. Slik oppstår tilgivelse.

Gjør mot andre slik du selv ønsker at andre skal gjøre mot deg, og du er med til å skape balanse i ditt liv, og å hjelpe til med å utlikne karma i ditt liv og for Moder Jord.

Natt til 4. januar

Nøkkelsetning ifølge Mabel Collin:

«Jeg gir av mitt hjertes fulle skaperkraft – som jeg fikk av kjærligheten – slik er mitt løfte»

Representerer tiden i Skorpionen.

Denne skaperkraft er den kraft som løfter skyggene, begjæret og projeksjonene opp i lyset – dette er løftet, og å være villig til å transformere mørke til lys med hjertets fulle skaperkraft.

Natt til 5. januar

Nøkkelsetning ifølge Mabel Collin:

«Kjærligheten er den eneste hersker og skaper – den eneste konge – den er min bue og min pil – mitt løfte og min lønn»

Representerer tiden i Skytten.

Bekreftelse på løftet om å følge kjærlighetens vei og ikke hvile i stråleglansen av de oppnådde mål, men atter igjen rette oppmerksomheten mot enda renere og høyere mål båret av ren Guddommelig kjærlighet.

Den stille kriger følger lysets vei.