Åndelig Ordliste


Anthakaranakanalen

Lyskanalen fra Ånden til Sjelen ... og videre til personlighetens hjerte.
Bygger blant annet broen gjennom det lavere mentallegeme og den eteriske hjerne, og forbinder de høyere chakraene med hverandre. Se også Den gylne Bro.

Ashtar kommandoen
En gruppe under Det interplanetariske Råd, som blant annet leder stjernebyene og romflåtene rundt Jorden. Samarbeider tett med Det Store Hvite Borderskap.

Buddhiske plan
Planet for Guds kjærlighet og visdom. Det åndelige rike, hvor Det Store Hvite Borderskap hører hjemme.

Den gylne Bro
Lysbroen mellom menneskenes hjerter og Universets Hjerte … via menneskenes sjeler,
Det Store Hvite Broderskap og Kristus Maitreya. Kalles også anthakarana eller regnbuebroen. Den kan sees individuelt og for hele planeten.

Den Hvite Tara
Et stort kvinnelig vesen som i de neste 500 år, skal hjelpe Det Store Hvite Borderskap med å styrke det kvinnelige kvaliteter på Jorden. Hennes styrke er å skape renhet i det astrale legeme.

Den nye Kristusinnstrømningen/-impulsen

Innstrømning av et gyllent kjærlighetslys fra Sollogos’ hjerte gjennom Kristus, som vil være med å forvandle menneskenes hjerter over de neste århundrer.

Den nye Solinnstrømning/-impuls
Identisk med Den nye Kristusinnstrømning/-impuls. Brukes når det legges vekt på dens virkning for Jordens oppstandelse.

Den Store Plan
Planen som finnes for hele Jordens og menneskehetens utvikling frem til fullkommenhet. Denne planen er retningslinjen for Det Store Hvite Broderskaps arbeide.

Den universelle Kirke
Kirken i de høyere åndelige verdener, som er kirken bak alle verdensreligioner og som blant annet Det Store Hvite Broderskaps mestre tar del i.

Det interplanetariske Råd
Et samlet råd for et stort antall solsystemer. Mange innviede fra Jorden, sitter i koordinerte organer i dette råd.

Det Store Hvite Broderskap (Hierarkiet)
Et åndelig rike på Jorden, hvor medlemmer stimulerer utviklingen i menneskeheten, dyreriket, planteriket og mineralriket … etter Den Store Plan.

Elohim
14 store gudevesener (2 for hver stråle), som har aktiviteter i hele solsystemet.

Fader – Moder – Gud
En betegnelse for Gud i både det maskuline og det feminine aspekt. Det vil si både som skapende og dømmende vilje … og som den helliggjørende og nennsomme kjærlighet. 

Greven
Et annet navn på Mesteren R, som er chohan for 7. stråle og den nye Maha Chohan, Sivilisasjonens Herre. Er blant annet kjent fra inkarnasjonen som Greven av St. Germain.

Gud
Guddommens kjærlige og personlige aspekt, som menneske kan henvende seg til og overgi seg til.

Guddommen
Inneholder hele universet, alle aspekter og alle planer i sin bevissthet.

Guds kjærlighet
Den vibrasjon som utgår fra Det universelle Hjerte (2. aspekt), og som gjennomtrenger det buddhiske plan og menneskenes Sjeler.

Guds lys
Vibrasjonen som utgår fra Gudommens Helligånds-aspekt (3. aspekt), og som gjennomtrenger det høyere mentale plan og menneskenes høyere mentallegemer. Vil etter hvert gjennomtrenge de tre lavere plan på Jorden.

Guds Rike (Kjærlighetsriket)
Det Buddhiske plan sett ut i fra perspektivet om menneskehetens høyere hjem, som etter hvert skal sammensmeltes med menneskeriket.

Guds vilje/kraft
Vibrasjonen som utgår fra Gudommens viljes aspekt (1. aspekt) her på planeten, representert ved Shamballa. Representerer Gud som fader, som skaper, som Lovens opprettholder og som beskytter av Guds virke.  

Hellig planet
En planet som ikke er bolig for mørkets og egoismens prinsipp, og som har frekvensen av Guds kjærlighet og lys i sine tre lavere plan.

Helliggjørelse
Den gradvise forvandling i de indre legemer, som skapes fra hjertesenteret. Gjennom innstrømning av Guds lys og Guds kjærlighet forvandles mørke til lys, og nennsomhet og glede gjennomtrenger personligheten.

Helligånden
Det tredje aspekt av Guddommen. Representerer Guds lys og Moder-Guds kjærlighet, fylde og indre liv. Se også helliggjørelse.

Himmelen
Billedlig og dikterisk uttrykk for Guds Rike.

Indre verdener
De vibrasjonsområder og planer på Jorden, som ikke er fysiske.

Jordens indre Konge
Det embete i Shamballa som har ansvaret for å manifestere Den Store Plan på Jorden. Representerer både Guds vilje, Guds kjærlighet og Guds lys. Sanat Kumara har hatt dette embete i 16 millioner år, men han avløses nå gradvis av Herren Buddha.

Kristus
Representerer Guds kjærlighet på Jorden. Er forbundet med alle Sjeler og med alle hjerter, som er åpne for Guds kjærlighet. I sin frekvens som Solens sønn, formidleren av den ildaktige solånd, kan han kalles Maitreya, Kristus-Maitreya eller Maitreya Buddha.

Kristusinnstrømningen
Innstrømningen av Guds kjærlighet igjennom Kristus. Identisk med Den nye Kristusimpuls.

Maitreya
Maitreya-Buddha ... medlidenhetens Buddha, se også Kristus.

Moder Gud
Det omsorgsfulle, nennsomme og kjærlige aspekt av Gud. Uttrykker seg gjennom Helligåndens fylde og indre liv.

Pleiadene
Det område av melkeveisgalaksen, som i en høyere skala står for Guds lys og Helligånden … i forhold til vårt solsystem.

Sentralsolen
En stor åndelig utstrømmer i Pleiadene, som har innflytelse i en stor del av melkeveissystemet. Herfra stimuleres det nå, at vibrasjonene i vårt solsystem heves. 

Shamballa
Senteret for Guds vilje. Det høyeste åndelige senter på Jorden. 

Sirius
Den store sol i vår del av Melkeveisgalaksen, som i en høyere skala står for Guds kjærlighet i forhold til vårt solsystem.

Sollogos
Det guddommelige vesen som omslutter hele solsystemet i sin bevissthet. Er Fader-Moder Gud for et solsystem.

Universets Hjerte
Sollogos’ hjertesenter. Korresponderer med den fysiske sol, som svaret til det fysiske hjerte.