Julens indre betydning


Julens indre budskap og muligheter:

- Indre stillhet, refleksjon og inspirasjon
- Tilgivelse av seg selv og andre
- Oppleve englenes nærvær
- Å vise nestekjærlighet og god vilje
- Å skape indre forvandling og dedikere seg dypere
  i tjeneste for jorden og den større helhet
- Å forankre den universelle kjærligheten dypere i
  ens hjerte
- Å oppnå mer permanent kontakt til sjelen, ditt
  høyere selv

Den indre Jul sett ut i fra:
- Astrologiske påvirkninger
- Juleevangeliet; sett i et teosofisk/esoterisk lys
- Julens faser
- Englenes budskap

Skyttens innflytelse 23. november – 23. desember

Påvirkninger og muligheter:

Å vende seg mot et nytt og høyere mål.
Aspirantens mål; instinktivt orientert mot målet.
Disippelens mål; kjenner målet og utarbeider deres målsetning.
Innviedes mål; blir deres mål.
Å finne det særskilte mål, er mest tilgjengelig i 5 dagers perioden rundt fullmåne.

Retning - hurtig fremgang mot målet - over slettene mot fjellets topp i Steinbukken
23. desember – 21. januar.

Intuisjonens lys gjennomtrenger sinnet. Intuisjon eller visjonær tenkning, er mulig i denne måned. Å se et mål, som personligheten kan styre direkte mot. Målrettet fokusering, for å beherske personligheten.

Å slippe illusjoner, emosjonell turbulens, materialisme og streben etter personlig lykke.

Å høre Sjelens LYD, slik at det kan foregå en sammensmeltning mellom Sjel og personlighet.
Forberede Kristi fødsel i Hjertet, hvor en retter sin oppmerksomhet bort fra seg selv og mot helhet og medmenneskelighet, og en dypere indre transformasjon i sin bevissthet. Transformasjonen er rettet mot det fysiske, astrale, mentale og det åndelige plan. Hvor transformasjonen er størst, avhenger av menneskets utviklingsstadium inspirerer idealisme. Vi er idealistiske i vår streben etter målet.

Hesten og mennesket, må følge pilens retning for å nå målet.

Hesten er personligheten, mennesket den som streber, og pilen er den gnist som får oss til å strebe mot målet ladet med viljeskraft.

Disiplinering av talen.

Skytten ble i gamle mysterietradisjoner kalt taushetens tegn. De tre skrittene mot taushet er:
1. Eliminering av sladder
2. Eliminering av selvsentrert snakk
3. Ikke tale om innsikt i visdommen, for dem som ikke er parat og kan forvrenge budskapene

Steinbukkens innflytelse 23. desember – 21. januar

Påvirkninger og muligheter:

Opplysning. Det klare mål sees. Visjonene og inspirasjonene i Skytten, skal nå sees i det praktiske liv og i handling.

Vi testes i Steinbukken, på vår evne til å sette våre idealistiske tanker og visjoner ut i praktisk arbeide - Disiplin - Utholdenhet - Organisatoriske evner.

Ytterlighetenes tegn som den tetteste materialisme og veien til innvielse (bevissthetsendring), hvor den første fører til død og ødeleggelse, og den andre til selve livet.

I dette tegn kan sies «skjebnen utdeler sine slag». Vi kan miste våre kjæreste eiendeler, embeter, prestisje og autoritetssymboler, slik at smerten kan åpne våre øyne for sjelens uforgjengelige lys.

Målrettet streben etter toppen. Å realisere sine ambisjoner ... verdslige, så vel som åndelige.

Årets anstrengelser kulminerer i desember og januar, og vi kan gjøre opp status og rette oss mot de nye mål, fra fjellets topp. Livet står ikke stille, selv om vi har nådd en topp. Da skal vi stige ned fra toppen og handle videre ut fra våre erfaringer og evner. Dette er Skyttens og Steinbukkens store test.

Ved de 5 dagene rundt fullmåne, skal vi gjøre opp status og konkret planlegge fremgangen og samtidig være ytterst bevisst våre begrensninger, motgang og utfordringer.

Vi blir på en meget konkret og fysisk måte testet på våre beslutninger. Vi blir testet på om vi er i besittelse av den intelligens ... på det fysiske plan, på utholdenhet, selvdisiplin og viljestyrke, som et åndelig arbeide og realiseringen av Sjelens visjoner krever.

Juleevangeliet - sett i et teosofisk /esoterisk lys

Den store muligheten i Julens høytid, er å la Kristi fødes (Jesus-barnet) i Hjertet (Krybben), som en permanent vibrasjon.

Denne begivenheten kalles også for den første innvielse eller den åndelige fødsel.

Sjelens fødsel i sentrum av personligheten.

For de fleste åndelige interesserte, er den første innvielses åndelige fødsel, det neste store skritt i deres utvikling.

Fødselen i forskjellige åndelige retninger og filosofier

Vestlig esoterisk forståelse:
«Fødselen»
«Fødselen i Betlehem»
«Kristi fødsel i hjertet»

Dette hentyder til sjelens fødsel i personligheten, som innledning til at Sjelen stadig gjør seg mer og mer gjeldende i personligheten.

Østlig uttrykk fra yogafilosofien:
Å være født for annen gang
Å være født igjen
Å være et to ganger født menneske

Dette henviser til et menneske, som både har vært igjennom den fysiske og den åndelige fødsel.

Østlig Buddhistisk uttrykk:
Å komme inn i strømmen

Dette uttrykk viser at mennesket, ved å gå i gjennom den første innvielses port, får en indre opplevelse av forbindelse med den universelle bevissthetsstrøm. Det er denne indre forbindelse, som gradvis vil løfte oss ut av slørene og illusjonenes verden.

Symbolsk tolkning

Juleevangeliet beskriver både en historisk begivenhet for hele menneskeheten, og en indre begivenhet i det enkelte menneske.

Den indre begivenhet er Kristi fødsel i Hjertet, slik som det skjer hver gang et menneske passerer den 1. innvielses port. Denne port nås når føttene er badet i hjertets blod, når de indre legemer er forberedt til renselse og når hjertet i lengsel, er vendt mot Guds hjerte.

Ved denne åndelige tilstand står Kristus som innvieren, som vekker noe av sitt eget vesen til live, i menneskets sjel og hjertesenter. Sett i dette vestlig esoteriske lys, har Betlehem en særskilt symbolikk i denne prosess.

Betlehem – Er det området av hjertet hvor Kristus fødes, som en vibrasjon av Guds kjærlighetsvesen.

Stallen – Med dens husdyr, er astrallegeme med dets stilnende begjær.

Josef – Er Faderen som både er Verdensbyggmesteren, den allestedsnærværende himmelske vilje og ånd, og menneskets individuelle ånd. Som et fragment av Faderen, er Ånden med til å skape den evige sønn, Kristusbevisstheten, i en vekselvirkning med Moderen.

Maria – Er symbol på den allestedsnærværende Moder, som gir menneskene legemer de kan oppleve og næres gjennom, slik at ånden gjennom kontakt med stoffverdenen, kan utvikle den individuelle kjærlighetsevne, Kristus i mennesket. Maria er samtidig et symbol på den innviedes lutrede vesen i stoffets verden, som i sin åpenhet og stillhet for Gud, lar Kristusbarnet inkarnere, næres og fødes, slik at personligheten levendegjøres innenfra av kjærlighet.

De tre konger – Symboliserer den samlede personlighets bevissthet, det fysiske, det astrale (følelseslegemet) og det mentale (tankelegemet) som bøyer seg for å tjene Kristus i Hjertet.

Jerusalem – Er byen med de 7 porter (relatert til det menneskelige chakrasystemet). Hodesenteret som har en tendens til å «ihjelslå» Kristus.

Herodes – Kan sees som den negative forstand som streber etter Kristusbarnet, mens det ennå ikke har vokst seg stort i hjertet.

Egypt – Er visdommens sete i mennesket, som hjelper Kristusbarnet i konflikten mellom forstand og kjærlighet.

De som også har gjennomlevd den første innvielse, vil hver jul kunne merke den spesielle Kristus-innstrømningen, som søker å vekke enda dypere områder av hjertet.

Noen flere symboler i Julens høytid:

Englene – Avspeiler en gammel viten, om at nettopp i Julen er de veldig tett på menneskene, og at de gjennom den himmelske kors musikk, omslutter menneskene med kjærlighet. De er også nært forbundet med Maria, som er englenes overordnede Mor.

Julestjernen – Er en påminnelse om Betlehemstjernen, som igjen symboliserer innvielsestjernen, som tennes ved den 1. innvielse. Betlehemsstjernen er samtidig ledestjernen, som leder mennesket på veien «hjem» til sitt Guddommelige opphav.

Juletre – Treet skal minne mennesket om hvordan den Guddommelige kjærligheten via stjernen, helliggjør og opplyser hele personligheten og menneskeriket.

Gavene – Er en påminnelse om den gaven Jesus-barnet var til menneskeheten.
(Kristi fødsel i Hjertet, 1. innvielse).

Gavenes ytre symbol, viser også menneskets evne til å dele og den gode vilje til å gi i kjærlighet til sine medmennesker, som igjen er et tegn på broder/søsterskapets ånd. Familiefesten er også et tegn på nettopp dette.

Julens faser

For den som responderer på den indre jul, kan de følgende faser merkes i hjertet. Ved en bevisstgjøring om dette, kan det skapes et dypere samarbeide med den Guddommelige kjærlighetens innstrømning:

1. uke i advent – Forberedelsen. En renselsesperiode (fysisk, astral og mental), og uken hvor en kan motta inspirasjoner vedrørende sitt eget ståsted og utvikling.

Setning for den 1. søndag i advent: «Jeg forbereder meg til Kristi fødsel i mitt Hjerte»

2. uke i advent – Unnfangelse. Sjelen har mulighet for å senke sterkere vibrasjoner inn i hjertet og inn i personligheten.

Setning for den 2. søndag i advent: «Jeg gir slipp på friksjonene i min personlighet, som et offer for Kristi fødsel i mitt Hjerte»

3. og 4. uke i advent – Fødselen. Sjelens og Kristi fødsel i Hjertet.

Setning for den 3. søndag: «Jeg skjenker velsignelse over dem som har vært delaktige i å påføre meg smerte og lidelse.» «Jeg kjenner min vei og går den»

Setning for den 4. søndag: «Jeg er forberedt og mitt personlige selv er stille» «Jeg er rede til å motta og med alle midler forvalte Det guddommelige Kristi-kjærlighetslys»

Juledagene


Vintersolverv 21. desember


Kristus-lyset går inn i Jordens hjerte.

Den kosmiske Kristus og englehierarkiet blir mer aktive.

Den hellige natt – til 25. desember

Den som går veien, gjør seg stille for den Guddommelige innstrømmende kjærlighet og vier sitt liv i denne kjærlighets tjeneste.

1. Juledag

Mesteren Jesus skjenker en særlig velsignelse, til de som har ofret seg dypt gjennom det siste året.

Under kulminasjonen av Kristusinnstrømningen den 21. – 25. desember, lar Kristus den Guddommelige kjærlighet flyte til menneskene som lindrende lys og oppløftende glede, i samarbeide med Verdensmoderen Maria.

I disse dager trer han inn i menneskenes hjerter via sine egne og Marias engler for å lindre, for å oppløfte og for å sammensmelte hjertene i menneskeheten, til å bli ett med hans vesen.

Kristus omslutter oss med en ubeskrivelig kjærlighet i disse dager, fordi han gjennom englene søker å nå flere hjerter enn på noe annet tidspunkt i løpet av året.

Disse dagene, er derfor dager der vi gjør oss stille og lytter med hjertet til englenes varsomme vesen, til deres glede og til deres Guddommelige jubel, sang for enhet og broder/søsterskap. For sammensmeltningen mellom det indre og det ytre, og for helliggjørelsen av Jorden.

De synger i glede, for lysets tilstedeværelse på Jorden.

Maria – Verdensmoderen, hjelper især med trøst til alle de som lider i julehøytiden, som om hun hjelper til at en skal løftes inn i et favnende lys, som kan fylle tomrommet og ensomheten.

Julens tyngde

Mange kan få kjenne på en ubestemmelig indre tyngde, i tiden opp mot jul. Denne tyngden kan være en del av ens egen prosess med å gi slipp på friksjoner i personligheten. At tiden er inne til å tilgi seg selv og andre. Mange vet også at den indre tyngden, skylles de ytre omstendigheter og spesielt ensomheten kan overvelde mange, i desember måneden.

For den sensitive sjel, kan ofte den indre tyngden, være en del av den kollektive tyngde, i det en har sett seg villig til å være med til å transformere de kollektive lag om Jorden.

Denne tyngden skal en ta imot med stor takknemmelighet, i det den skaper dybde i ens hjerte og hjelper til med å åpne hjerte enda dypere for den Guddommelige kjærlighet. Både ens eget hjerte, men også andre menneskers hjerter.

Det kan også være en kombinasjon av dem begge.

Naturspiritualitetens vintersolverv

Lyset vender tilbake.

Vi minnes på at det alltid kommer lys, som følge av en periode med mørke.

Vi minnes at solen (faderaspektet, guden, det maskuline og givende) og jorden (moderaspektet, gudinnen og den mottakende), har en dyp kjærlighetsaffære og at de er evig tro mot hverandre.


Vi påminnes håpets gave, gjennom «the child of promise». Løftet om, å løfte frem nytt liv og å være en kjærlighetsbudbringer.

I det dypeste mørke, fødes det største lys.

Stjernens budskap


GJENVINN HÅPET
Ha tro på fremtiden
Positiv tenkning
Tro
Tell dine velsignelser
Se lyset i enden av tunellen
En følelse av stor forventning
Se frem til suksess
Vær inspirert


GJENVINN MOTIVASJONEN
Innse den indre styrke
Se veien klart
Bli stimulert fra et høyere plan
Skaperkraft
Motta svar


VÆR GENERØS
Ønske om å gi og å dele
Dele rikdom
Åpne ditt hjerte
Gi tilbake av hva du har fått
La kjærligheten flyte fritt
Gi uten ønske om gjengjeld
Ikke hold noe tilbake


FØL STILLHETEN
Opplev sinnsro
Slapp av
Finn ditt indre stille pun
Forbli ubekymret
Nyt den perfekte ro
Forbli stille om verden stormer
Gled deg over harmonien


Kilde: Forfattet av Trine Bjørgan Høiberg
Hjemmeside: Senter for Integral livskunst