Menneskets utviklingssykluser i lys av chakralæren

Chakra betyr energihjul på Sanskrit, og er bindeleddet mellom kropp og sjel.

Chakraene er våre energisentre. De er åpningene som gjør at livsenergien kan flyte inn og ut av auraen og kroppen vår. De er ikke fysiske, vi kan altså ikke se de med det blotte øyet.

Chakraene ligger på midtlinjen gjennom hele kroppen og binder livsenergien med den fysiske kroppen. Det er mest vanlig å dele systemet opp i syv hovedchakraer, der hvert senter representerer sin egen farge og funksjon, ulike fordeler og svakheter ved et livsområde.


Nedenfor har jeg lagt inn en oversikt på, menneskets utviklingssykluser i lys av chakralæren.
Det er en «høyere oktav» i det 50 – 98. leveåret.

Jeg skal gi deg et eksemplet ... så det ikke er noen tvil om hvordan det fungerer, og hvilket fantastisk verktøy dette kan være.

Eksempel:

Jeg er født 6. november 1967, så det betyr at jeg er i mitt 50. leveår.

Grunntemaet mitt er: 1.  chakra: 50-56. leveår
Opprinnelig livsenergi, tillit, forhold til jorden og den materielle verden, stabilitet, fortid, gjennomslagskraft, vilje til å lykkes.

Hovedtemaet for mitt 50. leveår er: 1. chakra
Opprinnelig livsenergi, tillit, forhold til jorden og den materielle verden, stabilitet, fortid, gjennomslagskraft, vilje til å lykkes.

Grunntemaet for en 7 års syklus:

1. chakra: 1-7. leveår / 50-56. leveår

Opprinnelig livsenergi, tillit, forhold til jorden og den materielle verden, stabilitet, fortid, gjennomslagskraft, vilje til å lykkes.

2. chakra: 8-14. leveår / 57-63. leveår
Opprinnelige følelser, begjær, fornemmelse og bevegelse (flyte med livet). Sensualitet, seksualitet, erotikk, kreativitet, forandring, undring og begeistring.

3. chakra: 15-21. leveår / 64-70. leveår
Personlig styrke og vilje, bearbeidelse av følelser og opplevelser, dannelse av sin egen væren, selvbilde, innflytelse og makt, kraft og fylde, visdom som vokser ut i fra erfaring.

4. chakra: 22-28. leveår / 71-77. leveår
Utfoldelse av hjertes kvaliteter, kjærlighet, dele med hverandre, være tilstedet i hjerte, selviskhet, hengivenhet, healing.

5. chakra: 29-35. leveår / 78-84. leveår
Kommunikasjon, selvutfoldelse, kreativt uttrykk, åpenhet, uavhengighet, inspirasjon, tilgang til livets finere dimensjoner.

6. chakra: 36-42. leveår / 85-91. leveår
Erkjennelses-funksjoner. Visdom og høyere intuisjon (6. sans). Utvikling av indre sanser, mentale krefter, vilje og manifestasjon.

7. chakra: 43-49. leveår / 92-98. leveår
Forvandling, transformasjon og en høyere bevissthet. Perfeksjon, høyeste erkjennelse gjennom indre kontemplasjon, forening med den universelle væren, kosmisk bevissthet.

Hovedtema for hvert enkelt leveår:

1. chakra:
Opprinnelig livsenergi, tillit, forhold til jorden og den materielle verden, stabilitet, fortid, gjennomslagskraft, vilje til å lykkes.

Leveår: 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78, 85 og 92

2. chakra:
Opprinnelige følelser, begjær, fornemmelse og bevegelse (flyte med livet). Sensualitet, seksualitet, erotikk, kreativitet, forandring, undring og begeistring.

Leveår: 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58, 65, 72, 79, 86 og 93

3. chakra:
Personlig styrke og vilje, bearbeidelse av følelser og opplevelser, dannelse av sin egen væren, selvbilde, innflytelse og makt, kraft og fylde, visdom som vokser ut i fra erfaring.

Leveår: 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59, 66, 73, 80, 87 og 94

4. chakra:
Utfoldelse av hjertes kvaliteter, kjærlighet, dele med hverandre, være tilstedet i hjerte, selviskhet, hengivenhet, healing.

Leveår:
4, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 53, 60, 67, 74, 81, 88 og 95

5. chakra:
Kommunikasjon, selvutfoldelse, kreativt uttrykk, åpenhet, uavhengighet, inspirasjon, tilgang til livets finere dimensjoner.

Leveår: 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54, 61, 68, 75, 82, 89 og 96

6. chakra:
Erkjennelses-funksjoner. Visdom og høyere intuisjon (6. sans). Utvikling av indre sanser, mentale krefter, vilje og manifestasjon.

Leveår: 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55, 62, 69, 76, 83, 90 og 97

7. chakra:
Forvandling, transformasjon og en høyere bevissthet. Perfeksjon, høyeste erkjennelse gjennom indre kontemplasjon, forening med den universelle væren, kosmisk bevissthet.

Leveår: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91 og 98